תקנון שימוש בפורום קפיטל מרקט


גולש יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת להשתמש באתר "קפיטל מרקט פורום" ( www.capital-market-forum.com ).

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך במערכת ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין קפיטל מרקט פורום. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד. כותרות הסעיפים הינם מטעמי נוחות בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש לצרכי פרשנות. בכל מקום בתנאי השימוש בו מופיעה המילה ”קפיטל מרקט”, תהא הכוונה בנוסף גם לעובדי האתר, מנהלי האתר, בעלי האתר וכן כל בעל תפקיד באתר ו/או עובדים חיצוניים.

 

גלישה ו/או כניסה למערכת ו/או שימוש בשירותים הכלולים בה מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר קפיטל מרקט פורום ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. קפיטל מרקט פורום שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

אתר (פורום) קפיטל מרקט פורום נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרת, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

 

באתר מתפרסמים, בין היתר, תכנים שמקורם במשתמשי האתר. מובהר כי הנהלת האתר רשאית לבדוק את התכנים השונים בכל עת, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר.

 
הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת "קפיטל מרקט" או עמדתם ואין בפרסום דברים כאלה או אחרים כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

1. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר, מבלי לגרוע ו/או להוסיף ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
1.1 כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
1.2 כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
1.3 כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
1.4 כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
1.5 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב וכיו”ב;
1.6 סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
1.7 כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
1.8 כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
1.9 כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
1.10 כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
1.11 כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
1.12 תוכן העלול להטעות צרכן;
1.13 כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, למעט אם נתקבל לכך אישור מפורש ובכתב ממנהלי האתר;
1.14 כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
1.15 כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
1.16 אין להתחזות לאדם ו/או ישות ו/או גוף ו/או חברה אחרת.
1.17 אין להירשם לאתר ביותר משם משתמש בודד.
1.18 אין להפר הוראות הבורסה ומסלקתה ו/או הוראות הרשות לניירות ערך ו/או הוראות כל דין. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי לרשויות פיקוח שונות, לרבות הרשות לניירות ערך, קיימת גישה לאתר, לפורומים השונים ולתכנים בהם וכי אין ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לאמור לעיל.
1.19 אין לשלוח כל חומר פוגע ו/או אינו חוקי ו/או מזיק העלול לגרום להפרת פרטיותו של האחר.

2. מנהל האתר רשאי לסרב לפרסם, ו/או למחוק ו/או לערוך, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ”ב, או מכל סיבה שתמצא הנהלת אתר לנכון. החליט מנהל האתר לפרסם תוכן שמסרת – הוא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובכלל זה לקצרו ו/או לשנותו.

3. מנהל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לחשוף ו/או לגלות את זהות ו/או פרטי המשתמש.

4. מובהר ומודגש בזאת כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מידע כלשהו אשר פורסם באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים והנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מכל סוג שהוא המופיע באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על אחריותו של האתר בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר המופיעים על גבי הודעות ו/או פרסומות באתר.                                         מובהר במפורש בזאת כי מנהלי האתר, והמשתמשים באתר עשויים להחזיק בניירות ערך שונים ו/או במכשירים פיננסיים אחרים, לרבות בניירות ערך המוזכרים בדיוניים באתר. אין לראות בדיונים באתר משום המלצה המתחשבת בצרכים של כל משקיע. אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני”ע ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כל העושה שימוש בהמלצות הניתנות באתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

5. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או פרסומי בשירותי האתר, לרבות פרסום שירותים ו/או מוצרים שונים המוצעים על ידך ו/או על ידי צד ג’.

6. קישורים באתר
6.1 באתר מצויים קישורים לעמודים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. אין בפרסום הקישורים באתר בכדי להעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
6.2 הנהלת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. הנהלת האתר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

7. תכנים מסחריים
7.1 האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
7.2 הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את מושא הפרסומים והעושה כך הינו האחראי הבלעדי  למעשיו.
7.3 הרשמתך לפורום קפיטל מרקט טעונה רישום ו/או מסירת פרטים על ידך. עצם הרישום ישמש כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות באמצעות דוא"ל וכיו”ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.           

8. איסור שימוש מסחרי ו/או למטרות פרסום באתר
8.1 חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצרכי פרסום או קידום מכירות, לרבות פרסום אתר, מוצר, שירות אחר, או כל אינפורמציה ומידע, בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה בין אם למטרות רווח ובין אם שלא למטרות רווח.
8.2 הנך מצהיר בזה כי לא תבצע כל פנייה וכי לא תשלח כל הודעה למשתמשים אחרים של האתר בכל דרך שהיא, אשר יהוו שימוש באתר באופן אשר נאסר כמפורט לעיל. פניה למשתמש בכל דרך שהיא תהווה הפרה של תנאי השימוש באתר ותחשב כעילה לתביעה.

9. שיפוי
הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

10. קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של האתר, או של צד שלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות ולעבד, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, במידה ותינתן.

11. שינויים באתר והפסקת השירות
האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו,לפי החלטתו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

12. פרטיות
12.1 המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
12.2 קפיטל מרקט רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש ברשת, ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים.
12.3 מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו תידרש קפיטל מרקט על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותה (ובכלל זה כתובות,IP במידה שאלה מצויות בידי קפיטל מרקט) תפעל קפיטל מרקט על-פי החוק ותמסור את המידע הנדרש.

 

גלישה נעימה.